برنامه غذایی هفته اول اسفند ماه

 

برنامه غذایی هفته چهارم بهمن ماه

 

برنامه غذایی هفته سوم بهمن ماه

 
     
نمونه مواد اولیه بوفه مدرسه که کاملا دست ساز و در حضور مسئول بوفه آماده میشود...
 
 
     
 

برنامه غذایی هفته دوم بهمن ماه

 

 

برنامه غذایی هفته چهارم آذر ماه

 
 

 

برنامه غذایی هفته دوم آذر ماه

 
 

برنامه غذایی هفته چهارم آبان ماه

 

برنامه غذایی هفته آخر مهر ماه

 
 

برنامه غذایی هفته سوم آبان ماه

 

برنامه غذایی هفته دوم آبان ماه