دبیرستان (دوره دوم) دخترانه دارالعلم
   
گواهی نامه انجمن مدیریت ایران
 
 
     
 
   
تقدیر نامه
 
 
     
 
   
تندیس انجمن مدیریت ایران
 
     
 
   
درج مطلب
 
     
 
   
گواهی نامه گفتگوی راهبرانهCERTIFICATE OF ATTENDANCE
 
     
 
   
گواهینامه گفتگوی راهبرانه CERTIFICATE OF ATTENDANCE
 
     
 
   
گواهینامه VERICERT
 
     
 
   
درج مطلب
 
  • افتخارات مدیر و موسس دبیرستان دارالعلم
  • سرکار خانم سیفی
  • کسب تندیس زرین و گواهینامه انجمن مدیریت ایران
  • کسب مدرک و لوح تقدیر از موسسه ویلیام گلسر
  • شرکت در کلیه ی همایش های انجمن مدیریت ایران جهت دانش افزایی
  • کسب لوح سپاس از انجمن کارآفرینان در بخش بانوان
  • کسب گواهینامه از موسسه استاندارد بین المللیVERICERT
  • کسب تقدیر نامه های متعدد از وزارت آموزش و پرورش
  • کسب مدرک و لوح زرین هوشمند سازی مدارس
     
   
گواهی نامه هوشمند سازی مدارس
 
     
   
گواهینامهVilliam glasser Institute
 
 
     
   
گواهینامهVilliam glasser Institute
 
 
     
   
دومین همایش مدیران کار آفرین
 
 
     
   
گواهینامه مدیریت راهبرانه