تلفن مدرسه
     
02144044840
 
تلگرام مدرسه
 

ایمیل مدرسه

آدرس ایمیل: info@high.darolelm.org
 

آدرس مدبر

 

آدرس اینستاگرام